Swiadectwo jakosci a deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodności WE jest ostatnie pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego wytwór jest podobny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać samego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru lub posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeżeli to potrzebne (ponieważ wychodzi z innych przepisów) produkty te potrzebują zdobyć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią toż naprawdę zwane moduły i nazywa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który pewno ją wybrać według swego uznania z ofercie pokazanych mu w informacji i zajmujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może gromadzić się wyłącznie z jednego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to skomplikowane procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i wyniki zadań są dokumentowane. Producent pisze na produktach, które są deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z tego, iż możliwym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania dodatkowo jest zgrany z obecnymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a także jeśli jest wtedy chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spokojne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do jakich przypisuje się deklaracja 7. W odpowiednich przypadkach należy zamieścić daną o firmie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że wykonywa on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań powiązanych z ochroną zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może stać wpisany do zakupu ani zostać wręczony w korzystanie na polu Unii Europejskiej. Informacja jest strzeżona przez producenta lub w przypadku gdy stanowi on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.