Ocena ryzyka wybuchu atmosfery wybuchowej

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa książki w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie przebiega we jakichkolwiek gałęziach przemysłu, w jakich dochodzi do składania się w powietrzu łatwopalnych treści oraz ich oparów, gazów i pyłów, które dodając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w przypadku powstania iskry.

 

http://erp.polkas.pl/pracownik-dzialu-sprzedazy-oprogramowania/PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA | Systemy ERP | POLKAS

Przepisy te uważają na 13 źródeł zapłonu, z czego jednym z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie pierwsze grupy:
– rodzina I – urządzenia brane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich przybywa do odkładania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach skupiania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na jakości M1 i M2. W nowych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich pomaganie jest nierozerwalnie połączone ze strefami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które stanowią specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia przeznaczone do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy także że być przyjęte do służbie w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny zostać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Przypadkiem w własnym regionie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W przypadku zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych krajów.