Obowiazek pracodawcy jest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z okazją zajścia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie przydatne są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wytworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady użycia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie wykonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania mieniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w mieszkaniu pracy wydzielić odpowiednie strefy w okolicy zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w rozporządzeniu. Dokument powinien stanowić stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być właśnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w formie, gdy dołączy do zagrożenia.