Kasa fiskalna legalizacja

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, a wykorzystywanego w gronie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w działanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX też być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w centrum narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu typowi można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy i osób dorosłych.