Akty prawne 2014

Stojące w końcach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawych zwracających się do bezpieczeństwa szczególnie w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że zdecydowano je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego jeszcze w obszarze stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego dokumentu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere
Explosible. Ważnym zadaniem tej reguły było jako najważniejsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w dziedzinach zagrożonych. W klubie spośród ostatnim mówiony dokument szeroko przenosi się zarówno do systemów ochronnych jak i urządzeń, które przyjmowane są w odległościach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj również o urządzeniach elektrycznych.
Razem z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może pochodzić z przechowywania, produkowania a dodatkowo użytkowania substancji, jakie w wyniku powiązania z powietrzem lub jeszcze z kolejną substancją mogą przynieść rzekomy wybuch. W poziomie tych podstawie wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a jeszcze ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne treści to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy.
Ale nie sposób opisać wszystkiego co otrzymuje się w przedmiotowym dokumencie. Stąd te studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż wpływa on całe warunki i zalecenia w charakterze sposobów oraz urządzeń stosowanych w dziedzinach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą uważać się w tamtych materiałach. Należy jedynie pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden środek nie potrafią być sprzeczne z zasadą ATEX.
Należy i mieć, że jakieś urządzenia podawane w powierzchniach zagrożonych muszą być ściśle znakowane znakiem CE, co świadczy, że urządzenie to musiało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (ponieważ tak określana jest Dyrektywa ATEX) w sukcesie niezgodności urządzeń w okolicach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może przystąpić kroki do unieważnienia takich urządzeń.